Pravilnik

1. Obiskovalec knjižnice lahko postane vsakdo, ki s podpisom vpisnice sprejme pravilnik in plača prispevek. Vpisnico za predšolske in šoloobvezne otroke mora izpolniti in podpisati eden od staršev ali njihovih namestnikov.

2. Višino prispevka določi upravni odbor. Prispevek velja za eno leto od datuma vpisa ali obnovitve vpisa. Pravica do uporabe knjižničnih uslug preneha, če obiskovalec ne plača letnega prispevka. Letnih prispevkov so oproščeni predšolski otroci, učenci obvezne šole, dijaki ter brezposelni, polovično ceno plačajo univerzitetni študenti (do 30.  leta) in upokojenci.

3. Ob vpisu prejme obiskovalec izkaznico, ki daje pravico do izposojanja knjižničnega gradiva in uporabe vseh ostalih storitev, ki mu jih nudi knjižnica. Izkaznica je osebna. Uporabnik jo mora ob vsakem prihodu izročiti knjižničnemu osebju za registracijo obiska. Izgubljeno izkaznico ter spremembo bivališča in drugih podatkov  mora obiskovalec takoj prijaviti. Ceno kopije izgubljene izkaznice določi uprava knjižnice.

4. Obiskovalec se s podpisom ob vpisu obveže, da bo izposojeno gradivo vrnil pravočasno in nepoškodovano. Pred prevzemom izposojenega gradiva ga je dolžan pregledati in opozoriti knjižnično osebje o morebitnih poškodbah, sicer sam odgovarja zanje.

5. Izgubljeno ali poškodovano gradivo mora obiskovalec nadomestiti z novim ali plačati odškodnino, ki jo določi uprava  knjižnice. Izposojenega knjižničnega gradiva ne sme posojati osebam, ki ne živijo z njim na istem naslovu, čeprav so obiskovalci knjižnice.

6. ROK IZPOSOJE na dom je različen glede na gradivo: KNJIGE in ZEMLJEVIDI 30 dni; AVDIO in VIDEO posnetki 7 dni; REVIJE 7 dni. Obstaja možnost podaljšanja roka izposoje (osebno, telefonsko, preko elektronske pošte ali preko spletne strani z izbiro opcije Moja knjižnica). Osebje knjižnice lahko skrajša, omeji ali odkloni podaljšanje roka izposoje za gradivo, po katerem je veliko povpraševanja. Podaljšanje roka izposoje za knjižnično gradivo, ki je rezervirano, ni mogoče.

7. Knjižnica praviloma NE IZPOSOJA NA DOM knjig, ki so izšle pred letom 1950, enciklopedij, priročnikov, slovarjev, učnih knjig slovenskih založb v Italiji in knjižnih redkosti, ki so na razpolago samo v čitalnici.

8. Če obiskovalec gradiva ne vrne pravočasno, mora poravnati stroške opomina, ki jih določi uprava.

9. V knjižnici je možno fotokopiranje ob upoštevanju zakona o avtorskih pravicah. Knjižnični delavci lahko odklonijo fotokopiranje gradiva, če se s tem gradivo kvari.

10. Obiskovalci morajo upoštevati pravila uporabe računalnikov v knjižnici (glej Pravilnik o uporabi računalnikov v knjižnici).

11. Knjižnica nudi možnost medoddelčne izposoje med tržaškim in goriškim sedežem in medbibliotečne izposoje predvsem s knjižnicami v Sloveniji. Gradiva iz medbibliotečne izposoje ni mogoče odnesti na dom. Omejitev velja za gradivo iz vseh slovenskih knjižnic razen iz novogoriške in koprske knjižnice. Ceno medbibliotečne izposoje določi uprava knjižnice. Med goriško knjižnico D. Feigla in knjižnicami Knjižničnega sistema goriške pokrajine je možna brezplačna medbibliotečna izposoja.

12. Ob vstopu v knjižnico mora obiskovalec  izključiti mobilni telefon ali ga utišati.

13. Knjižničarji lahko po lastni presoji ukrepajo v primeru, da se obiskovalec ne drži tega pravilnika.

Priponki:

vpisnica

pravilnik