Pravilnik Trgovskega doma

Trgovski dom je za Slovence v Italiji stavba z zgodovinskim, družbenim in ekonomskim pomenom. Na podlagi zaščitnega zakona št. 38/2001, člen 19 so »prostori v poslopju Trgovskega doma na Korzu Verdi v Gorici namenjeni kulturnim in znanstvenim institucijam slovenskega jezika (začenši z Narodno in študijsko knjižnico) in italijanskega jezika, v skladu z obstoječimi dejavnostmi«.

Knjižnica daje na razpolago te prostore širši javnosti za dejavnosti, ki imajo kot glavni cilj spodbujanje medkulturnega dialoga in aktivno uporabo slovenskega in italijanskega jezika v širšem goriškem prostoru.

  1. Dvorano upravlja NŠK-Feiglova knjižnica, ki skrbi za oddajo prostorov. Zaradi varnostnih predpisov ima vstop v dvorano največ 25 oseb istočasno.
  2. Rezervacija dvorane je možna po predhodnem dogovoru s knjižnico vsaj 10 dni pred dogodkom. Vsaka organizacija ali posameznik, ki rezervira dvorano, izpolni obrazec, ki je na spletni strani www.knjiznica.it in ga podpisanega izroči Feiglovi knjižnici (Korzo Verdi, 51 – Gorica) ali pošlje na mail gorica@knjiznica.it. Istočasno se dogovori za povračilo stroškov glede na vrsto in trajanje prireditve.
  3. Uporabnik prejme ključe prostorov in vse potrebne informacije za njegovo uporabo. Ob prevzemu ključev je dolžan predhodno poravnati dogovorjene stroške in podpisati pravilnik o uporabi prostorov.
  4. Na izrecno prošnjo uporabnikov je na razpolago projektor, ozvočenje in wi-fi.
  5. Uprava NŠK si pridrži pravico, da lahko zavrne prošnje za uporabo večnamenske dvorane, če niso v skladu z namembnostjo prostora. Odgovor bodo prosilci prejeli najkasneje 5 delovnih dni pred prireditvijo.

 

IZJAVA

Podpisani____________________________, predstavnik ustanove _________________________ izjavlja, da je prostore v Trgovskem domu natačno pregledal skupaj s predstavnico knjižnice in ugotovil, da so prostori primerni in je tehnična oprema brezhibna. Podpisani se obvezuje, da bo prostor in opremo izročil dne_____________ v takšnem stanju kot ju je prejel. Brez dovoljenja upravitelja ne sme posegati v prostor. Vsako prekomerno obrabljenost ali kakršnokoli drugo nastalo škodo je najemnik na zahtevo upravitelja dolžan odpraviti v najkrajšem možnem času, oziroma je dolžan upravitelju plačati odškodnino v višini stroškov popravila.

 

Pravilnik o uporabi Trgovskega doma