COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

Pravilnik OZE

PRAVILNIK O RABI GRADIVA ODSEKA ZA ZGODOVINO IN ETNOGRAFIJO pri NARODNI IN ŠTUDIJSKI KNJIŽNICI

Odsek za zgodovino in etnografijo (OZE) zbira, obdeluje in hrani gradivo, ki obravnava zgodovinski, geografski, etnološki, gospodarski, družbeni in kulturni utrip območja, kjer živijo Slovenci v Italiji.

Arhiv Odseka za zgodovino in etnografijo spada pod zaščito Državne uprave za arhivsko gradivo Furlanije Julijske krajine, ki ga je opredelila kot gradivo zgodovinskega pomena, s katerim je treba upravljati skladno z zakonom št. 42/2004 (Zakon o kulturni in krajinski dediščini).

V zbirko OZE uvrščamo:

–    gradivo, ki vsebuje podatke o delovanju kulturnih, izobraževalnih, gospodarskih, političnih, športnih in sorodnih društev in organizacij;

–    gradivo iz osebnih zapuščin;

–    gradivo o pomembih predstavnikih slovenske skupnosti v Italiji.

Gradivo je na razpolago za raziskovalne, študijske, kulturne, uradne, poslovne, osebne in druge namene v prostorih OZE pri Narodni in študijski knjižnici.

NAROČANJE GRADIVA

Gradivo je uporabnikom dostopno po predhodnem dogovoru. Uporabnik naroči gradivo prek obrazca (PDF). Nato ga pošlje na e-mail naslov odsek@knjiznica.it. Na osnovi prošnje bo osebje pripravilo gradivo in sporočilo datum za njegov ogled. Če uporabnik se ob napovedanem dnevu in uri ne pojavi in obenem ne obvesti osebja OZE o spremembi, bo naročeno gradivo naslednji delovni dan vrnjeno v skladišče in naročilo bo izničeno.

Uporabniki si lahko ogledajo naročeno gradivo v čitalnici, kjer imajo na razpolago tudi dodatne pripomočke (inventar, popise in drugo). Ob vsakem obisku morajo izpolniti register prisotnosti. Za uporabo fotografskega aparata je potrebno vprašati za dovoljenje osebje OZE.

PRAVILA IN OMEJITVE ZA RABO GRADIVA

Uporabniki imajo na razpolago načeloma celotno gradivo razen tistega, ki ima določene omejitve uporabe. OZE lahko začasno omeji tudi uporabo neurejenega ali poškodovanega gradiva. Da bi nekatere originalne dokumente ohranili v čim boljšem stanju, so bile izdelane kopije, ki so na razpolago uporabnikom namesto originalov.

Uporabnik dobi dnevno največ 5 tehničnih enot gradiva. Za tehnično enoto se šteje fascikel, škatlo, knjigo, mapo, kos. Uporabnik sme praviloma uporabljati le eno tehnično enoto naenkrat. Gradivo mora uporabljati tako, da se ohrani njegova urejenost in da se ne poškoduje. Upoštevati mora navodila osebja OZE, sicer se mu uporaba prepove. Če uporabnik poškoduje po lastni krivdi gradivo, mora OZE-ju povrniti stroške restavracije oziroma konservacije, tudi v primeru nenamerne poškodbe.

OBJAVA, RAZSTAVLJANJE IN REPRODUKCIJA GRADIVA

Uporabniki morajo pri objavah, razstavah ali reprodukcijah gradiva navesti ime Odseka za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici ali kratico NŠK OZE, imena ali signature arhivskega fonda oziroma zbirke ter številko tehnične ali arhivske enote.

Uporabniki, ki so na osnovi gradiva iz OZE-ja objavili publikacijo, članek ali separat, morajo izročiti OZE-ju vsaj en izvod publikacije, članka ali separata.

Uporabnik naroči reprodukcije gradiva (fotokopiranje, fotografiranje, skeniranje) osebju OZE-ja. Rok za reprodukcije je odvisen od števila kopij in vrste kopiranja. Naročnik kopij mora pred prevzemom kopiranega gradiva poravnati stroške reproduciranja po veljavnem ceniku. Uporabnik ne more naročiti novih kopij arhivskega gradiva, dokler ne poravna stroškov iz prejšnjega naročila.

Zaradi materialnega varstva gradiva (zlasti možnosti poškodb) in drugih objektivnih razlogov OZE ne  reproducira:

–   kompletnih fondov in zbirk oziroma večjih celot gradiva;

–   arhivskih popisov in inventarjev;

–   katastrskih map;

–   načrtov, večjih od formata A3, in načrtov na pavs papirju, dovoljeno je le fotografiranje;

–   zemljevidov večjih od formata A3, dovoljeno je le fotografiranje;

–   listin.

Uporaba arhivskega gradiva v komercialne namene in vsakršno razmnoževanje oziroma ponovno fotokopiranje ali preslikavanje brez odobritve OZE-ja in sklenitve posebne pogodbe ni dovoljeno.

Izvirno arhivsko gradivo se izposoja le izjemoma za razstavne in podobne namene. Izposodi se na podlagi pogodbe in le v primeru, da je zagotovljeno ustrezno materialno varstvo.

Arhivsko gradivo mora biti pred izposojo varnostno pretvorjeno v digitalno obliko in po možnosti zavarovano pri zavarovalnici.

VAROVANJE TAJNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik odgovarja za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na zasebnost posameznika. Uporabnik je dolžan spoštovati predpise, ki jih določa zakon št. 196/2003 (Enotno besedilo o varstvu podatkov).