Raccolte tematiche

Documenti raccolti dal personale della Sezione di storia per ricerche o per raccolta sistematiche del materiale esistente sull’argomento scelti (clicare su ciascun nome per visualizzare una descrizione dettagliata in sloveno):

 

Delavska enotnost (Unità operaia) (1944-1986)

Delavsko gibanje (1890-1988)

Dijaško delovanje (Attività studentesca, 1968-1982)

Drugi tržaški proces, 1941 (Secondo processo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, inizio 20. sec. – 2010)

Društva pod fašizmom (Attività delle associazioni durante il fascismo, 1920-1939)

Enotna manifestacija v Gorici (Manifestazione degli sloveni in Italia a Gorizia, 1984)

Fašizem (Fascismo, 1925-1942, 1948-1986)

Globalna zakonska zaščita (Tutela globale della minoranza, 1954-2001)

Goriška in Beneška Slovenija (Gorizia e la Benecia, 1855-1925)

Gortanov proces (Processo Gortan, 1929)

Gregorčičeva založba, Založništvo tržaškega tiska   (Editoriale stampa triestina, Gospodarstvo, Primorski dnevnik)  1945-1990

Italijansko šolstvo (Sistema scolastico italiano, 1918 – 1977)

Kulturna društva na Tržaškem (Associazioni culturali di Trieste, 1845-1927)

Ljudska štetja (Censimento della popolazione, 1910-2001)

Mednarodna konferenca o manjšinah 1974 in sorodne teme (Conferenza sulle minoranze del 1974, dagli anni cinquanta in poi)

Narodni dom v Trstu (1900 –)

Politično društvo Edinost in časopis Edinost   (Associazione e giornale Edinost) (1874-1928)

Procesi, konfinacije, internacije, zapori (Processi, confino, deportazioni e carcerazioni, 1926-1943)

Protifašistično delovanje, rapalska pogodba, volitve 1921-1924 (Attività antifascista, trattato di Rapallo, elezioni 1921-1924, 1920-1940)

Prva svetovna vojna (Prima guerra mondiale, 1914-1918)

Prvi tržaški proces (Primo processo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, 1930–2012)

SFR Jugoslavija SR Slovenija

Slovenska manjšina v Italiji (La minoranza slovena in Italia 1945-1991)

Slovenci v videmski pokrajini (Gli sloveni della provincia di Udine, 1866-1996)

Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena (SDGZ-URES) (1946-1997)

Spomenice in resolucije (Memorandum, 1945-1978)

Sporazumi med Jugoslavijo in Italijo / Memorandum tra Jugoslavia e Italia (1947-1975)

STEDO (Corsa-staffetta commemorativa per il 20° anniversario della Liberazione) (1965)

Šola in Družba sv. Cirila in Metoda  (Scuola e associazione SS. Cirillo e Metodio) (1893-1930)

Telovadno društvo Sokol /Associazione sportiva Sokol (1869-1941)

Trgovsko-obrtna zadruga (1906-1941)

Tržaška kreditna banka – Banca di Credito di Trieste TKB BCT (1959-1997)

Upravni dokumenti iz tržaškega območja (Documenti amministrativi, 1741-1938)

Volitve (Elezioni, 1873-1913)

Zadruge in druge gospodarske ustanove na Goriškem (Cooperative e altri enti economici della provincia di Gorizia, 1900-1927)

Zadruge in druge gospodarske ustanove na Tržaškem (Cooperative e altri enti economici della provincia di Trieste, 1874-1938)

Zadružna zveza / Confederazione di cooperative (1907-1928)

ZVU – Zavezniška vojaška uprava/GMA – Governo militare alleato (1945-1954)

Ženske organizacije (Associazioni femmnili) (1945-1997)

 

 

 

Altri fondi archivistici presenti e per i quali sono in preparazione inventari:

DOSP

Emigracija

Etnografija

Izseljenstvo

Kanalska dolina

Narodna delavska organizacija

Periodika Il progresso

Periodika Razgledi

Primorski dnevnik

Rezija

Rod modrega vala

SFR Jugoslavija

Zbirka NOB

Zbirka Šolstvo