COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…
COBISS: poišči knjigo, članek, revijo…

RACCOLTE TEMATICHE

Documenti raccolti dal personale della Sezione di storia per ricerche o per raccolta sistematica del materiale esistente sull’argomento scelto (clicare su ciascun nome per visualizzare una descrizione dettagliata in sloveno):

DDelavska enotnost (Unità operaia, 1944-1986)
 Delavsko gibanje (1890-1988)
 Dijaško delovanje (Attività studentesca, 1968-1983)
 Drugi tržaški proces, 1941 (Secondo processo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, inizio 20. sec.-2010)
 Društva pod fašizmom (Attività delle associazioni durante il fascismo, 1920-1939)
EEnotna manifestacija v Gorici (Manifestazione degli sloveni in Italia a Gorizia, 1984)
FFašizem (Fascismo, 1925-1942, 1948-1986)
GGlobalna zakonska zaščita (Tutela globale della minoranza, 1954-2001)
 Goriška in Beneška Slovenija (Gorizia e la Benecia, 1855-1925)
 Gortanov proces (Processo Gortan, 1929)
 Gregorčičeva založba, Založništvo tržaškega tiska in Gospodarstvo, Primorski dnevnik (Editoriale stampa triestina, Gospodarstvo, Primorski dnevnik, 1945-1990)
I

Italijansko šolstvo (Sistema scolastico italiano, 1918-1977)

KKulturna društva na Tržaškem (Associazioni culturali di Trieste, 1845-1927)
LLjudska štetja (Censimento della popolazione, 1910-2001)
MMednarodna konferenca o manjšinah 1974 in sorodne teme (Conferenza sulle minoranze del 1974, dagli anni cinquanta in poi)
NNarodni dom v Trstu (1900-)
PPolitično društvo Edinost in časopis Edinost (Associazione e giornale Edinost, 1874-1928)
 Procesi, konfinacije, internacije, zapori
(Processi, confino, deportazioni e carcerazioni, 1926-1943)
 Protifašistično delovanje, rapalska pogodba, volitve 1921-1924 (Attività antifascista, trattato di Rapallo ed elezioni, 1921-1924, 1920-1940)
 Prva svetovna vojna (Prima guerra mondiale, 1914-1918)
 Prvi tržaški proces (Primo processo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, 1930–2012)
SSlovenska manjšina v Italiji (La minoranza slovena in Italia, 1945-1991)
 Slovenci v videmski pokrajini (Gli sloveni della provincia di Udine, 1866-1996)
 Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) /Unione regionale economica slovena (URES) (1946-1997)
 Spomenice in resolucije (Memorandum, 1945-1978)
 Sporazumi med Jugoslavijo in Italijo / Memorandum tra Jugoslavia e Italia (1947-1975)
 SR Slovenija in SFR Jugoslavija
 STEDO (Corsa-staffetta commemorativa per il 20° anniversario della Liberazione, 1965)
ŠŠola in Družba sv. Cirila in Metoda (Scuola e associazione SS. Cirillo e Metodio, 1893-1930)
TTelovadno društvo Sokol / Associazione sportiva Sokol (1869-1941)
 Trgovsko-obrtna zadruga (1906-1941)
 Tržaška kreditna banka (TKB) / Banca di credito di Trieste (BCT) (1959-1997)
UUpravni dokumenti iz tržaškega območja (Documenti amministrativi, 1741-1938)
VVolitve (Elezioni1873-1913)
ZZadruge in druge gospodarske ustanove na Goriškem (Cooperative e altri enti economici della provincia di Gorizia, 1900-1927)
 Zadruge in druge gospodarske ustanove na Tržaškem (Cooperative e altri enti economici della provincia di Trieste, 1874-1938)
 Zadružna zveza / Confederazione cooperative (1907-1928)
 ZVU – Zavezniška vojaška uprava / GMA – Governo militare alleato (1945-1954)
ŽŽenske organizacije (Associazione femminile, 1945-1997)

 

Altri fondi archivistici presenti e per i quali sono in preparazione inventari:

D DOSP   E Emigracija, Etnografija   I Izseljenstvo   K Kanalska dolina   N Narodna delavska organizacija, NOB   R Rezija, Rod modrega vala   S Slovenci v Italiji   Š Šolstvo